Nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 637
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1458
redakcija)
 

VYRIAUSYBĖS ATSTOVO TAURAGĖS APSKRITYJE TARNYBOS VEIKLOS NUOSTATAI
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1. Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnyba (toliau - Tarnyba) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – padėti Vyriausybės atstovui Tauragės apskrityje (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus ir teises atliekant savivaldybių administracinę priežiūrą.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi LietuvosRespublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu (Žin., 1998, Nr. 51-1392; 2004, Nr. 98-3626), kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Tarnybos buveinės adresas – Tauragė, Vasario 16-osios g. 6.

4. Tarnyba išlaikoma iš Ministro Pirmininko tarnybai atitinkamiems metams patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pagal Ministro Pirmininko kanclerio patvirtintą išlaidų sąmatą.

5. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė, kuri koordinuoja Tarnybos veiklą, tvirtina ir keičia Tarnybos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Tarnyba turi interneto tinklalapį (http://vyr-atstovai.lrv.lt/taurage/), kuriame skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 

II. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
 

7. Tarnybos veiklos tikslas – padėti Vyriausybės atstovui įgyvendinti teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus ir teises atliekant savivaldybių administracinę priežiūrą, tai yra prižiūrint, ar savivaldybės laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus.

8. Tarnyba, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

8.1. vertina savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

8.2. vertina savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

8.3. rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus projektus;

8.4. rengia Vyriausybės atstovo rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės sprendimus projektus;

8.5. teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos;

8.6. rengia ir teikia Vyriausybės atstovui Tarnybos metinių veiklos planų ir veiklos ataskaitų projektus;

8.7. atlieka kitas Vyriausybės atstovo pavestas funkcijas.

III. TARNYBOS TEISĖS
 

9. Tarnyba, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. Vyriausybės atstovo įgaliota susipažinti su savivaldybės administracijos padalinių priimtais viešojo administravimo srities teisės aktais;

9.2. Vyriausybės atstovo įgaliota reikalauti iš savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų kopijų, taip pat savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiųprotokolų kopijų;

9.3. Vyriausybės atstovo įgaliota kreiptis į savivaldybės administravimo subjektus dėl informacijos apie jų veiklą įgyvendinant įstatymus ir vykdant Vyriausybės sprendimus pateikimo;

9.4. Vyriausybės atstovo įgaliota dalyvautisavivaldybės kolegialiųadministravimosubjektųposėdžiuoseir,kai yra pagrindas,pranešti savivaldybės tarybos nariams, kadsvarstomi projektaineatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų.

10. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.
 

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 

11. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės atstovo patvirtintu Tarnybos metiniu veiklos planu, kuris rengiamas vadovaujantis Ministro Pirmininko tarnybos strateginio veiklos plano Savivaldybių administracinės priežiūros programa. Metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Ministro Pirmininko tarnyba.

12. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į pareigas Tarnyboje tvarką, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas(Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

13. Tarnybai vadovauja Vyriausybės atstovas, kuris skiriamas į pareigas 4 metams ir iš jų atleidžiamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

14. Vyriausybės atstovas pavaldus Vyriausybei ir atskaitingas Ministrui Pirmininkui.

15. Vyriausybės atstovo laikinai nesant, jį pavaduoja kitas Vyriausybės atstovas pagalMinistro Pirmininko patvirtintą grafiką.

16. Vyriausybės atstovas, vadovaudamas Tarnybai:

16.1. organizuoja Tarnybos darbą, kad būtų pasiektas Tarnybos veiklos tikslas ir atliekamos Tarnybos funkcijos;

16.2. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja Ministro Pirmininko tarnybą apie Tarnybos metinio veiklos plano vykdymą ir kiekvieną pusmetį pateikia informaciją Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai apie savo veiklą;

16.3. dalyvauja rengiant Ministro Pirmininko tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir teikia siūlymus dėl Savivaldybių administracinės priežiūros programos tikslų, uždavinių ir vertinimo kriterijų;

16.4. tvirtina Tarnybos vidaus tvarkos taisykles;

16.5. užtikrina, kad Tarnyboje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Tarnybos nuostatų;       

16.6. asmeniškai atsako už vidaus administravimą Tarnyboje;

16.7. leidžia potvarkius;

16.8. tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus;

16.9. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

16.10. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

16.11. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;

16.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
 

V. TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 

17. Tarnybos buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę sudaro Ministro Pirmininko tarnyba.

18. Tarnybos vidaus auditą atlieka Ministro Pirmininko tarnybos Vidaus auditoskyrius.

19. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 

20. Tarnyba gali būti reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 

_______________________________

 

Vyriausybės atstovų tarnybų veiklos nuostatai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-17