Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGŲ APRAŠYMAS

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

1. tikrina, ar savivaldybės administravimo subjektų teisės aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams;

2. kai savivaldybės administravimo subjektai nesilaiko Konstitucijos ar įstatymų, nevykdo Vyriausybės nutarimų, įstatymo nustatyta tvarka reikalauja, kad Konstitucijos būtų laikomasi, įstatymai būtų įgyvendinti, o Vyriausybės nutarimai įvykdyti;

3. neteisėtus savivaldybės administravimo subjektų teisės aktus įstatymo nustatyta tvarka siūlo panaikinti arba pakeisti;

4. kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės nutarimą, kreipiasi į teismą;

5. atlieka išankstinę savivaldybės kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą įstatymo nustatyta tvarka;

6. Vyriausybės atstovui nustačius, kad, vadovaujantis savivaldybės administravimo subjekto teisės aktu, neatitinkančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos ar įstatymų, yra sudarytas sandoris, kuris pažeidžia viešąjį interesą, taip pat, kai yra kitų įstatymų numatytų sandorių negaliojimo pagrindų, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pareiškia ieškinį bendrosios kompetencijos teismui dėl viešojo intereso gynimo;

7. kreipiasi į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio teisės akto teisėtumą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, jei abejoja, ar savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą;

8. kreipiasi į teismą dėl savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų, neatitinkančių Konstitucijos, įstatymų ar Vyriausybės nutarimų, jei Laikinojo tiesioginio valdymo savivaldybėse teritorijoje įstatymo nurodytais atvejais į Vyriausybės atstovą kreipiasi Vyriausybės įgaliotinis;

9. potvarkiu stabdo savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymą ir neteisėtų, viešąjį interesą pažeidžiančių sandorių, sudarytų vadovaujantis savivaldybių administravimo subjektų priimamais teisės aktais, pasirašymą;

10. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl savivaldybės administravimo subjektų priimamų individualių teisės aktų, jei specialios jų apskundimo tvarkos nenustato konkrečią sritį reglamentuojantys įstatymai;

11. kiekvieną pusmetį Vyriausybės nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo veiklą Vyriausybei, Lietuvos savivaldybių asociacijai, viešai paskelbia interneto puslapyje;

12. vykdo kitas įstatymuose nustatytas funkcijas.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkerių metų darbo viešojo administravimo srityje patirtį arba aukštąjį universitetinį teisinį ar viešojo administravimo išsilavinimą ir ne mažesnę kaip trejų metų darbo viešojo administravimo srityje patirtį;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės valdymą, aukštesniųjų administracinių vienetų valdymą, savivaldybių institucijų organizavimo tvarką ir veiklą bei jų santykius su valstybės institucijomis ir įstaigomis;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4. gebėti planuoti bei organizuoti savo ir Vyriausybės atstovo tarnybos veiklą;

5. gebėti formuluoti problemas, operatyviai priimti sprendimus;

6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Outlook Express, Microsoft Excel programomis;

7. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) B1 lygiu (pagal Europass).