Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGŲ APRAŠYMAS

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

1. tikrina, ar Tauragės apskrities savivaldybių kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų priimti teisės aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės sprendimams;

2. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų, Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo teikimo projektą;

3. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo reikalavimo projektą;

4. nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas tesės aktas ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, rengia Vyriausybės atstovo prašymo administraciniam teismui projektą, kad būtų apgintas viešasis interesas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnio 1 dalį;

5. tikrina savivaldybių kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktų teisės aktų projektų teisėtumą;

6. rengia Vyriausybės atstovo potvarkių projektus Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais;

7. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo teikimą ir atsisakius ginčijamą aktą pakeisti ar panaikinti, įstatymų nustatyta tvarka rengia medžiagą ir procesinio dokumento projektą atitinkamos kompetencijos  teismui;

8. savivaldybės administravimo subjektui apsvarsčius Vyriausybės atstovo reikalavimą ir atsisakius jį vykdyti, Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka parengia pareiškimo dėl šio administravimo subjekto neveikimo projektą;

9. Vyriausybės atstovui įgaliojus, įstatymo nustatyta tvarka atstovauja jį visose teismo įstaigose ir atlieka atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, nurodytus duotame įgaliojime;

10.Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja Tauragės apskrities savivaldybių kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybių tarybų nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymams ar Vyriausybės sprendimams;

11. inicijuoja atskirųjų, apeliacinių, kasacinių skundų rengimą ir užtikrina jų tinkamą pateikimą laiku;

12. rengia Vyriausybės atstovo siūlymų projektus Vyriausybei dėl atitinkamų teisės aktų nuostatų pakeitimo, jei savivaldybės dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti šių nuostatų, arba kitus siūlymus, susijusius su savivaldybių viešojo administravimo subjektų teisės aktų nuostatų vykdymo gerinimu;  

13. Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus tarnybos kompetencijos klausimais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

14. dalyvauja organizuotose Vyriausybės atstovo tarnybos susitikimuose/konsultacijose su savivaldybės administravimo subjektų atstovais;

15. konsultuoja savivaldybių institucijų atstovus, rengiančius teisės aktų projektus, teisiniais klausimais;

16. kaupia ir sistemina informaciją apie savo veiklą;

17. nuolat seka su savivaldybių veikla susijusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimus ir apie juos informuoja Vyriausybės atstovą bei Tarnybos specialistus;

18. padeda rengti informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai;

19. vyriausiasis patarėjas vykdo ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Vyriausybės atstovo pavedimus tarnybos kompetencijos klausimais.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį arba jam prilygintą išsilavinimą (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba būti baigus vientisąsias teisės studijas) ir ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį ir darbo patirtį savivaldybių administracinės priežiūros srityje;

2. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių administracinę priežiūrą, vietos savivaldą, valstybės ir savivaldybių funkcijų įgyvendinimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;    

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;

4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, būti gerai susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, mokėti dirbti Microsoft Word, Outlook Express, Internet Explorer programomis;

5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus.