Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PAREIGŲ APRAŠYMAS

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

1. nagrinėja iš Vyriausybės atstovo priskirtų savivaldybių gautus savivaldybės administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus, jų aiškinamuosius raštus bei teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

2. nagrinėja Vyriausybės atstovo priskirtų savivaldybių administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui. Nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjekto priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų, Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo teikimo projektą;

3. tikrina, kaip Vyriausybės atstovo priskirtų savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus. Nustatęs, kad savivaldybės administravimo subjektas neįgyvendina įstatymų, nevykdo Vyriausybės sprendimų, rengia Vyriausybės atstovo reikalavimo projektą;

4. savivaldybių administravimo subjektams nepatenkinus Vyriausybės atstovo teikimo, neįvykdžius Vyriausybės atstovo reikalavimo ir kitais Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytais atvejais rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų teismams projektus;

5. pagal Vyriausybės atstovo įgaliojimą atstovauja Vyriausybės atstovui, Tarnybai teismuose;

6. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;

7. dalyvauja Vyriausybės atstovo tarnybos susitikimuose / konsultacijose su savivaldybių administravimo subjektų atstovais;

8. priima ir užregistruoja piliečių prašymus bei skundus, Vyriausybės atstovo pavedimu juos nagrinėja Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose, kontroliuoja jų įvykdymo terminus;

9. kontroliuoja, kad savivaldybių administravimo subjektų priimti administraciniai aktai būtų pateikiami Tarnybai periodiškai kiekvieną mėnesį;

10. registruoja Tarnybos gaunamus ir siunčiamus dokumentus, rengia Tarnybos tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus;

11. atlieka Tarnybos dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, rengia dokumentacijos planą, sudaro ir tvarko dokumentų bylas ir priduoda į archyvą;

12. tvarko buhalterinius dokumentus, pildo Tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

13. vykdo materialiojo turto apskaitą, jo nurašymą, atlieka Tarnybos turto inventorizaciją;

14. vykdo prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai pirkimų ataskaitas;

15. nustatytais terminais rengia ir teikia Vyriausybės atstovui metinių veiklos planų projektus ir apibendrintos analitinės informacijos apie Vyriausybės atstovo veiklą projektus;

16. tvarko Valstybės tarnautojų registrą, rengia Tarnybos valstybės tarnautojų mokymų planų projektus, organizuoja mokymo planų įgyvendinimą;

17. administruoja Tarnybos internetinį puslapį;

18. organizuoja Tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugą;

19. vykdo kitus Vyriausybės atstovo pavedimus, susijusius su savivaldybių administracinės priežiūros vykdymu ir su Tarnybos vidaus administravimu.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS REIKALAVIMUS:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (turėti teisės bakalauro ir/ar magistro kvalifikacinį laipsnį arba būti baigus vientisąsias teisės studijas);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo ir / ar teisės srityje;

3. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių administracinę priežiūrą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus;

4. mokėti vertinti savivaldybių administravimo subjektų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus teisėtumo požiūriu;

5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, valdymo, apskaitos ir archyvavimo reikalavimus;

6. mokėti dirbti su Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook Express ir kitomis programomis;

7. mokėti sklandžiai bei taisyklingai gramatiškai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu;

8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.